Zásady vrátenia tovaru pre spoločnosť

Postup vrácení pre podnikateľov a právnické osoby

Aktuálny postup vrácení pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len „postup vrácení“) upravuje spôsob a podmienky uplatňovania námietok voči vadám tovaru zakúpeného podnikateľom alebo právnickou osobou prostredníctvom online obchodu www.oemvwshop.com od našej spoločnosti:


TSE s.r.o., so sídlom na Fraňa Mojtu 281/18, Nitra 949 01, Slovensko
IČO: 50326031
DIČ: SK2120286432
Zaregistrovaná: na Mestskom súde v Bratislave pod spisovou značkou B 111485
Dodacia adresa: Fraňa Mojtu 281/18, Nitra 949 01, Slovensko
Telefónne číslo: +421 910 223 333
Kontaktná e-mailová adresa: info@oemvwshop.com


1. Zodpovednosť predávajúceho za vady


1.1. Predávajúci zodpovedá za to, aby bol tovar bez výrobných chýb pri prevzatí. To znamená, že tovar pri prevzatí musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • musí byť v dohodnutom množstve;
  • musí zodpovedať dohodnutej kvalite a spracovaniu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, pokiaľ je to možné, podľa dohodnutého vzorku alebo modelu, alebo prípadne podľa účelu uvedeného v zmluve; inak podľa bežného účelu;
  • ak Predávajúci dodá Kupujúcemu iný tovar, než o ktorom sa dohodli;
  • tovar musí byť voľný od právnych chýb, t.j. tovar nesmie byť predmetom žiadnych majetkových práv tretích strán a musí byť doprevádzaný dokumentmi a materiálmi nevyhnutnými pre správne použitie tovaru.
  • Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku kvality s dobou trvania 12 mesiacov.

1.2. Rozdiely v odtieňoch farieb v reáli a na elektronických zobrazovacích zariadeniach nemožno považovať za vadu tovaru.

1.3. Ak je Vaša sídlo mimo Českej republiky alebo ak naša právnická vzťah obsahuje ďalší medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že naša vzájomná vzťah bude riadená právom Českej republiky.

2. Práva Kupujúceho pri nesplnení záväzkov z vady


2.1. Práva Kupujúceho pri nesplnení záväzkov z vady budú upravené Občianskym zákonníkom, najmä jeho ustanoveniami §§ 2099 až 2117.


2.2. Ak je vada tovaru vážnym porušením zmluvy, má Kupujúci nárok na nasledujúce práva pri nesplnení záväzkov z vady:


a) odstránenie vady dodaním nového tovaru bez akýchkoľvek chýb alebo dodaním chýbajúceho tovaru;
b) odstránenie vady opravou tovaru;
c) primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
d) odstúpenie od zmluvy.


2.3. Ak je vada tovaru nevýznamným porušením zmluvy, môže si Kupujúci vyžadovať:


a) odstránenie vady; alebo
b) primeranú zľavu z kúpnej ceny.


2.4. Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o zvolenom spôsobe riešenia reklamácie pri oznámení vady, inak o tom rozhodne Predávajúci. Zmena výberu môže byť uskutočnená len na základe dohody s Predávajúcim.


Kupujúci môže uplatniť nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny iba v prípade, ak vadu nie je možné odstrániť opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru.

Ak považuje Kupujúci vadu za vážne porušenie zmluvy, Predávajúci je povinný to dokázať Kupujúcemu.

Kupujúci uznáva, že pokým neuplatní svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, Predávajúci je oprávnený dodávať mu chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu chybu (predovšetkým dodaním chýbajúcich dokumentov), na náklady Kupujúceho.


2.5. Nemožno požadovať výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, ak Kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prijal. To neplatí, ak:


a) došlo k zmene stavu v dôsledku skúšky s cieľom identifikácie vady tovaru;
b) Kupujúci používal tovar ešte predtým, než bola zistena vada;
c) Kupujúci nezpôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím; alebo
d) Kupujúci predal tovar ešte predtým, než bola zistena vada, alebo zmenil tovar v priebehu jeho bežného používania; ak sa to stalo len čiastočne, Kupujúci musí Predávajúcemu vrátiť, čo ešte môže vrátiť, a poskytnúť Predávajúcemu náhradu v rozsahu, v akom získal úžitok z používania tovaru;

3. Nemožnosť uplatňovania práv z vadného plnenia


3.1. Kupujúci nemá nárok na žiadne práva vyplývajúce z vadného plnenia, ak o vade vedel pred prevzatím tovaru alebo ak vadu spôsobil sám.

3.2. Kupujúci nemá nárok na práva z vadného plnenia ani v prípade, ak nepoužil autorizované servisné centrum na montáž tovaru, v dôsledku čoho bol tovar neodborne namontovaný. Kupujúci je povinný preukázať inštaláciu autorizovaným servisným centrom certifikátom o inštalácii vydaným autorizovaným servisným centrom.


3.3. Nároky vyplývajúce z odškodnenia za vady neplatia:

  • opotrebenie tovaru spôsobené bežným používaním;
  • vady na použitom tovare zodpovedajúce rozsahu používania alebo opotrebenia, ktorý tovar mal v čase jeho prevzatia Kupujúcim;
  • tovary predávané za nižšiu cenu - len v súvislosti s vadou, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena; alebo
  • ak to vyplýva z povahy tovaru.

4. Postup pri reklamácii


4.1. Kupujúci je povinný podať reklamáciu Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od zistenia vady. Kontaktná adresa Predávajúceho bude adresa určená na príjem reklamovaného tovaru.


4.2. Záväzný postup pri reklamácii:

  • pre rýchlejšie spracovanie môže Kupujúci vopred informovať Predávajúceho e-mailom o reklamácii;
  • Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o práve, ktoré chce uplatniť, a o spôsobe jeho uplatnenia, popísať vadu a/alebo popísať, ako sa prejavuje;
  • Kupujúci dodá reklamovaný tovar Predávajúcemu (inak ako v hotovostnom režime, ktorý Predávajúci neprijme), pričom pri zasielaní tovaru ho Kupujúci musí zabaliť do vhodnej obaly tak, aby predišiel jeho poškodeniu alebo zničeniu;
  • Kupujúci priloží k tovaru aj doklad o kúpe alebo daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru.


4.3. Momentom podania reklamácie je okamih, keď boli reklamované veci doručené Predávajúcemu.
4.4. Kupujúci nemá nárok na náhradu rozumných nákladov vynaložených na uplatnenie reklamácie.


Tento súčasný Postup reklamácie pre podnikateľov a právnické osoby platí a je účinný od 01. 08. 2023