Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

  • Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

Predávajúci (internetový obchod):

OEM247, s.r.o.
Adresa:
Váňova 3180
272 01 Kladno
Czech Republic
ID:10725890

VAT ID CZ: CZ10725890

 

E-MAIL: INFO@OEMVWSHOP.COM
TEL: +421 910 33 4444

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej www.oemvwshop.com (ďalej len „internetový obchod").

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

  • Objednávka tovaru

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar stlačením tlačidla „Pridať do košíka“. Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ sa požadovaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na dokončenie nákupu. Po výbere tovaru je možné tovar objednať kliknutím na tlačidlo „Dokončiť nákup“ v pravom hornom rohu. Ak zákazník nie je prihlásený, vyžaduje sa od neho prihlásenie zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla alebo registrácia vyplnením osobních údajov a následné prihlásenie.

Osobné údaje požadované v systéme online nakupovania budú použité iba na interné účely spoločnosti OEM247 s.r.o.

TSE s.r.o zaručuje, že tieto údaje nebudú zneužité na iné účely. V čase registrácie dostane každý zákazník prihlasovacie informácie, ktoré vbudúcnosti použije pri nakupovaní na prihlásenie do online nákupného systému.

Při každom ďalšom nákupe musí zadať iba svoje prihlasovacie meno a heslo bez potreby opätovného zadávania osobních údajov. Pri objednávke je potrebné vyplniť údaje ako: spôsob doručenia a spôsob platby.

Po kliknutí na tlačidlo „Odoslať objednávku“ vo vašom nákupnom košíku bude vaša objednávka zaregistrovaná v online nákupnom systéme. Po prijatí faktúry od našej spoločnosti majú zákazníci možnosť platiť prostredníctvom Gopay (platba kartou Visa alebo Mastercard) alebo prostredníctvom internetového bankovníctva. Od okamihu prijatia platby na náš bankový účet vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a OEM247 s.r.o.. Od tejto chvíle sú všetky práva a povinnosti podľa občianskeho a obchodného zákazníka platné pre obe zmluvné strany.

Všetky ceny tovaru pre zákazníkov z Európskej únie sú s DPH a sú konečné. Ceny pre zákazníkov mimo Európskej únie sú bez DPH.

Zákazníci, ktorí pochádzajú z Európskej únie a majú platné DIČ, nás musia pre nákup bez DPH kontaktovať. 

 

  • Platobné podmienky

Po stlačení tlačidla „Odoslať objednávku“ sa otvorí okno, ktoré zákazníka prevedie na platbu za produkt. Všetky produkty musia byť zaplatené vopred a budú odoslané po prijatí platby na náš účet. Zákazník má právo zaplatiť tovar prostredníctvom platobných kariet VISA a Mastercard - platobnou bránou GoPay alebo priamo prevodom na náš účet (po prijatí zálohovej faktúry, kde budú informácie o platbe za tovar prostredníctvom bankového prevodu).

Zrušenie objednávky pred dokončením

Kupujúci má právo stornovať objednávku pred jej dokončením, teda pred potvrdením platby. Móže to urobiť stlačením tlačidla ZRUŠIŤ bez ďalších záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

Zrušenie objednávky po platbe

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 12 hodín po zaplatení.. Kupujúci nemá právo na zrušenie objednávky po jej odoslaní. Kupujúci môže uplatniť právo na vrátenie tovaru do 14 dní viac info v bode 5 (právo na vrátenie tovaru) týchto obchodných podmienok.

 

  • Dodávka tovaru

OEM247 s.r.o sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi na adresu uvedenú v systéme eshopu www.eomvwshop.sk pri registrácii ako miesto dodania. Tovar na sklade je zvyčajne odoslaný do 24 hodín. Doručenie sa líši v závislosti od krajiny určenej zákazníkom jako dodacia adresa a od spôsobu doručenia. Termín dodania tovaru, ktorý v čase objednania nie je na sklade, je individuálny a závisí od skutočnej dostupnosti dodávok u dodávateľov eshopu. Zákazník si môže kúpiť výlučne v internetovom obchode alebo prostredníctvom e-mailu s následnou platbou. Náklady na prepravu hradí kupujúci. Daňový doklad sa posiela elektronicky Pokiaľ si zákazník zásielku neprevezme z dôvodu neprítomnosti, alebo z dôvodu že neoznámil OEM247 s.r.o neprítomnosť vopred, bude mu tovar zaslaný po vzájomnej dohode opakovane. V takomto prípade platí náklady na dopravu zákazník.

Prepravná spoločnosť je zodpovedná za vziknuté škody pri preprave tovaru. Zodpovedá tiež za stav zásielky od jej prijatia, až kým ju prevezme zákazník.

V prípade doručenia poškodenej zásielky žiadame našich zákazníkov aby nás informovali do 48 emailom na info@oemvwshop.com o jej poškodení, inak nie je možná reklamácia u dopravcu.

Oznámenie o termíne dodania zásielky nie je v zásade záväzný. Je záväzný, iba ak bol písomne dohodnutý konkrétny termín dodania. Náhrada škody spôsobenej spoločnosťou OEM247 s.r.o z dôvodu zlyhania alebo oneskorenia sú vylúčené, pokiaľ neexistujú dôkazy o úmysle alebo nedbanlivosti. OEM247 s.r.o nie je zodpovedná za zadanú nesprávnu dodaciu adresu.

Ak dopravu zabezpečuje zákazník,OEM247 s.r.o nezodpovedá za prípadné škody.  

Zákazníci sú povinný nahlásiť poškodený balík do 48 hodín od jeho prevzatia prepravnej spoločnosti aj predajcovi.

Zákazníci majú právo odmietnuť zásielku, ak je obal poškodený.

 

  • Právo na vrátenie tovaru

Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov OEM247 s.r.o, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od :
okamihu prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
okamihu prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
okamihu prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.

Zákazník má právo v tejto lehote tovar rozbaliť a špecializovaným spôsobom skontrolovať funkčnosť, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Kontrola funkčnosti však neznamená namontovanie tovaru do vozidla alebo začatie používania tovaru a jeho vrátenie predajcovi po niekoľkých dňoch.

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmuvy:
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (objednávka tovaru, kde je potrebné zadať VIN číslo motorového vozidla). Softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. OEM247 s.r.o nepreberá tovar zaslaný ako „dobierka“. Tovar odporůčame poistiť.

Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní ke stažení zde:

Ve formátu (.docx) -  kliknutím stáhnete
Ve formátu (.pdf)    -  kliknutím stáhnete 


Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo doručí.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá podnikateľ, napr. SZČO, ktorý na e-shope: www.oemvwshop.sk zakúpi tovar "na IČO".

  • Záruka

OEM247 s.r.o poskytuje 24 mesačnú záruku na všetky diely ponúkané v našom internetovom obchode, pokiaľ nie je na produkte uvedené inak. Záručné krytie začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade reklamácie je potrebné postupovať tak, jako je uvedené v bode reklamácie. Tovar môže zákazník reklamovať až po zaslaní písomnej (e-mailovej) pozvánky na našu adresu spolu s potrebnými dokladmi. Dokumenty požadované pre uplatnenie reklamácie sú: faktúra a potvrdenie, že montáž dielov bola vykonaná autorizovanou osobou (autorizovaný servis). Pokiaľ bola vada tovaru spôsobená mechanickým poškodením kupujúcim, používaním tovaru za neprimeraných podmienok, nekvalifikovanou manipuláciou alebo nedodaním poškodeného tovaru, je zákazník povinný uhradiť náklady na poskytnutie servisného zásahu. Oprava v rámci záručnej doby je bezplatná. Zo záruky sú tiež vylúčené chyby alebo škody spôsobené zákazníkom alebo spôsobené nekvalifikovanou manipuláciou neoprávněnou treťou stranou alebo nekvalifikovanou montážou, demontážou, nastavením, použitím nevhodného príslušenstva alebo použitím alternatývnych neoriginálních dielov. Nárok na záruku zanikne aj vprípade, že poruchu spôsobilo mechanické poškodenie produktu, napríklad keď je produkt umiestnený v nevhodných podmienkach (prach, vlhkosť, agresívne chemikálie, silné magnetické pole atď.), alebo ak dôjde k zásahu, ktorý preukázateľne vykonala na tovare iná jako oprávnená osoba. Záruka tiež vylučuje chyby spôsobené živelnými pohromami a nesprávnym napájaním. Prírodné opotrebenie je tiež vyňaté zo záruky. Funkčnosť a kompletnosť tovaru overia odobrníci pred jeho odoslaním.

Aby sme uznali reklamáciu náhradných dielov na auto, budeme potrebovať osvedčenie o montáži náhradných dielov autorizovaným servisom alebo autorizovanou osobou.

  • Nárok na náhradu škody

Prosíme našich zákazníkov, aby nás do 48 hodín po prebratí poškodenej zásielky od dopravcu kontaktovali na email:info@oemvwshop.com, inak nie je možná reklamácia prepravy u dopravcu.

Ak by z nejakého dovodu došlo k vade zakúpenej zásielky, OEM247 s.r.o. je oprávnená podľa vlastného uváženia vadu odstrániť alebo zaslať náhradný tovar.

OEM247 s.r.o je oprávnená odmietnuť alternatívny spôsob platby, ak je spojený sneprimeranými nákladmi, ktoré by mohli vzniknúť v prípade prijatia peňažných prostriedkov.

Ak OEM247 s.r.o. nevykonáva náhradné plnenie alebo ak to trvá neprimerane dlho alebo ak urobí chyby pri odstraňovaní vady alebo pri poskytovaní alternatívnej zásielky iným spôsobom, je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požiadať o náhradu škody za poškodenie zakúpeného tovaru. Všetky ostatné nároky zákazníkov – bez ohľadu na právne dôvody – sú vylúčené.Nároky na náhradu škody sú obmedzené výškou ceny dodaného tovaru. OEM247 s.r.o ma lehotu jeden mesiac (30 dní) na vrátenie peňazí za tovar.

 

  • Ochrana osobních údajov

Zákazník a OEM247 s.r.o súhlasia s tým, že zákazník, ak je fyzickou osobou, je povinný upovedomiť OEM247 s.r.o. o svojich osobných údajoch: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu vrátane PSČ, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Zákazník a OEM247 s.r.o súhlasia s tým, že zákazník, ak je právnickou osobou alebo podnikateľom, je povinný upovedomiť OEM247 s.r.o. o obchodnom mene, sídle spoločnosti vrátane PSČ, registračním čísle spoločnosti (IČO), daňovom identifikačním čísle spoločnosti, telefónnom čísle spoločnosti a e-mailovej adrese spoločnosti. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba za účelom plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe a pod., svýnimkou situácie týkajúcej sa prepravy objednaného tovaru (oznámenie mena a dodacej adresy), platobnej transkacie spojenej sobjenaným tovarom alebo prieskumu spokojnosti sposkytovanými službami.

Osobné údaje poskytnuté kupujúcim predávajúcemu na účely vykonania objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci dáva so svojim súhlasom predávajúcemu tiež súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobních údajov potrebných na účely vybavenia záležitosti uzavretej kúpnej zmluvy po dobu doručenia písemného vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobním údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k takýmto údajom po prihlásení sa na stránke www.oemvwshop.com.

 

  • Vlastníctvo tovaru

Tovar zostáva vo vlastníctve OEM247 s.r.o do úplného zaplatenia kúpnej sumy predávajúcemu. V prípad spotrebiteľských zmlúv si OEM247 s.r.o vyhradzuje vlastníctvo až do zaplatenia celej kúpnej ceny. Zákazník nemá nárok, až do úplného vrátenia kúpnej ceny, na predaj tovaru tretej osobe alebo na ohrozenie vlastníctva spoločnosti OEM247 s.r.o akýmkoľvek iným spôsobom.

 

  • Miesto výkonu a právne konania

Miesto výkonu podnikateľskej činnosti OEM247s.r.o. je Kladno - Česká republika.

Sklad a expedícia tovaru sa vykonáva v Kladně – Česká republika.

Všetky právne alebo obchodné akty podliehajú českému právu.

 

  • Mimosúdne riešenie sporov

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

 

 • Záverečné ustanovenia

Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 18.12.2020