Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

 

 

 

Na zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu oemvwshop umiestneného na webovom rozhraní sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov (ďalej len „ obchodné podmienky “).

 

 

 

www.oemvwshop.com (ďalej len „ webové rozhranie “) medzi

naša spoločnosť:

TSE sro, so sídlom Fráňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

IČO č.: 50326031

Daňové identifikačné číslo č.: SK2120286432

Zapísaná: u Mestského súdu v Bratislave pod sp. č. B 111485

Adresa doručenia: Fráňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Telefónne číslo: +420 601 334 444

Kontaktná emailová adresa:

info@oemvwshop.com

 

ako Predávajúci  

a vy ako kupujúci .

 

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 

 • Zhrnutie obsahu Obchodných podmienok

 

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke a Vy sa zaväzujete tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste zadali objednávku a objednávka musí byť z našej strany akceptovaná (podľa článku 2). Informácie o cenách sú uvedené v článku 3. Možné spôsoby platby a doručenia nájdete v článkoch 4 a 5. Informáciu o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru nájdete v článku 6. Reklamácie sa riadia naším Reklamačným poriadkom pre spotrebiteľov.

 

 • Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

 

O spotrebiteľskú zmluvu ide v prípade, že ste spotrebiteľ, teda ak ste fyzická osoba a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade nejde o spotrebiteľskú zmluvu a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov a podľa týchto Obchodných podmienok.

 

 • Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade ide o zmluvu, ktorá pozostáva z nasledujúcich dokumentov:

 

 • tieto Obchodné podmienky vymedzujúce naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov, ktorý sa bude riadiť pri reklamácii tovaru;
 • Zásady ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní, najmä pri uzatváraní Zmluvy;
 • objednávka a jej prijatie z našej strany,

a vo veciach neupravených Zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právom, najmä týmito právnymi predpismi:

 • zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Občiansky zákonník “);
 • zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľ).

Ak sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje akýkoľvek iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že náš vzťah sa bude riadiť českým právom. Ak ste spotrebiteľ a právo krajiny vášho bydliska poskytuje vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa ako české právo, poskytuje sa vám táto vyššia úroveň ochrany.

 

 • Ako vyjadrujete súhlas s Obchodnými podmienkami?

Odoslaním objednávky a tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa oboznámili a súhlasíte s týmito Obchodnými podmienkami.

 

 • Čo by ste ešte mali vedieť o Obchodných podmienkach?

V prípade, že niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok je (alebo sa takým stane) neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné, použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie Obchodných podmienok môžeme zmeniť alebo doplniť. Vaše práva a povinnosti sa vždy riadia znením obchodných podmienok, za ktorých vznikli. Zmeniť alebo doplniť Obchodné podmienky je možné len písomnou formou .


 
KÚPNA ZMLUVA

 

 

 • Ako uzavrieme kúpnu zmluvu?

Pre uzavretie Zmluvy je potrebné, aby ste zadali objednávku v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a aby bola táto objednávka z našej strany akceptovaná. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívna a nie je naším návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka .

 

 • Ako zadať objednávku?

Objednávku môžete uskutočniť vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý vám umožňujeme podľa informácií vo webovom rozhraní. Objednávka musí obsahovať všetky údaje predpísané vo formulári.

Pred odoslaním objednávky cez objednávkový formulár Vám bude poskytnuté zhrnutie Vašej objednávky vrátane konečnej ceny (vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov). V rámci tohto súhrnu máte poslednú možnosť zmeniť zadané údaje .

Záväznú objednávku môžete zadať stlačením tlačidla „odoslať objednávku“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. Ak ich zmeníte, ihneď nás informujte telefonicky alebo e-mailom.

 

 • Môžete zrušiť alebo zmeniť už zadanú objednávku?

Objednávku, ktorú sme doteraz neakceptovali, môžete zrušiť alebo zmeniť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Dodatočné zrušenie alebo zmena objednávky je možná len po dohode s nami. Ak bude takto zrušená objednávka tovaru, pri ktorom nie je možné odstúpiť od Zmluvy (bližšie v článku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré nám už v súvislosti so Zmluvou vznikli.

 

 • Ako viete, že sme objednávku prijali a kedy je Zmluva uzavretá?

O prijatí objednávky Vás budeme informovať. Informácia o prijatí objednávky je odosielaná automaticky a nepredstavuje prijatie objednávky z našej strany .

Kúpna zmluva je uzavretá v momente, keď Vám bude doručené prijatie objednávky z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke.

V prípade, že nedôjde k prijatiu akceptácie objednávky, je Zmluva uzavretá najneskôr v okamihu prevzatia objednaného tovaru.

 

 • Máte možnosť dostať Zmluvu v textovej forme?

Dokumenty tvoriace zmluvu Vám budú na Vašu žiadosť zaslané e-mailom alebo vytlačené poštou. Ak sa majú poslať poštou, môžeme vás požiadať o zaplatenie súvisiacich nákladov.

Dokumenty tvoriace zmluvu uložíme elektronicky. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

 

 

 

CENY

 

 

 • Môže sa zmeniť cena na webovom rozhraní?

V prípade, že cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne Vás na to upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ktorá nastala v čase od zadania objednávky do nášho prijatia objednávky.

V prípade, že došlo na našej strane k úplne zjavnej technickej chybe v cene tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za zjavne chybnú cenu z dôvodu „zdanlivej zákonnosti“ nášho právneho konania podľa § 552 OZ alebo omylom podľa § 571 OZ.

Ceny pre zákazníkov z Európskej únie sú uvedené ako ceny vrátane DPH. Pre zákazníkov mimo Európskej únie sú ceny bez DPH.

 

 • Je možné zľavy z ceny tovaru kombinovať?

Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je na webovom rozhraní výslovne uvedené inak.

 

 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 

 • Aké spôsoby platby akceptujeme?


Kúpnu cenu môžete zaplatiť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne pred dodaním tovaru online prostredníctvom platobnej karty alebo prostredníctvom platobnej brány;

 

 • bezhotovostne pred dodaním tovaru bezhotovostným prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

Akékoľvek ďalšie spôsoby platby a poplatky spojené s určitými spôsobmi platby sú uvedené na webovom rozhraní.

 

 • Kedy je splatná kúpna cena?

Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do troch dní od prijatia objednávky, cena je uhradená pripísaním príslušnej čiastky na náš bankový účet. Ak neobdržíme cenu v lehote splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od Zmluvy.

 

 • Môžeme požadovať zálohu alebo platbu vopred?

Upozorňujeme, že v súlade s § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sme oprávnení vyzvať Vás na zaplatenie celej ceny tovaru (alebo zálohy) ešte pred odoslaním alebo odovzdaním tovaru .

 

 • Ako je to s preclením tovaru?

Všetky zásielky doručené mimo Európskej únie musia byť riadne preclené. K tovaru je vždy priložený daňový doklad s popisom tovaru a zaplatenou sumou. Colné poplatky hradí kupujúci.

Bližšie informácie o výške cla nájdete v objednávkovom formulári.

 

 • Ako vystavíme daňový doklad?


Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami nám dávate súhlas na vystavenie daňového dokladu elektronickou cestou.

 

 

DODACIE PODMIENKY • Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane výšky nákladov na dodanie sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob doručenia tovaru si môžete zvoliť v objednávke.

Objednávka bude vždy obsahovať konečnú cenu, ktorá už zahŕňa náklady na zvolený spôsob dopravy.

 

 • Kedy Vám tovar doručíme?

Dodacia lehota tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Dodaciu lehotu tovaru prepravovaného externými prepravcami však nevieme ovplyvniť. V prípade problémov s dodacou dobou nás prosím kontaktujte a my sa pokúsime situáciu s prepravcom vyriešiť.

Tovar, ktorý je skladom, expedujeme spravidla do dvoch pracovných dní odo dňa pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru).

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme v čo najkratšom čase. O presnom termíne Vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto Obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nebude sa to považovať za nedodanie tovaru z našej strany alebo za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru nadobudnete až zaplatením celej kúpnej ceny, najskôr však prevzatím tovaru.

 

 • Aký je postup pri prevzatí tovaru?

Pri preberaní tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru.

Ak zistíte nedostatky, ihneď informujte prepravcu aj nás. Ak odmietnete prevziať zásielku s poškodeným obalom, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Od okamihu prevzatia tovaru (alebo od okamihu, keď ste boli povinný tovar prevziať, no v rozpore so Zmluvou ste tak neurobili), prechádza zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru. vám.

 

 • Čo sa stane, ak tovar neprevezmete?

Ak je potrebné z dôvodov na Vašej strane tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že si tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním a uskladnením tovaru, ako aj prípadných ďalších nákladov, ktoré nám vznikli v dôsledku neprebratia tovaru. tovar.

Ak ste už uhradili kúpnu cenu (v prípade platby pred dodaním tovaru), sme oprávnení pristúpiť k predaju tovaru aj svojpomocne v zmysle § 2126 Občianskeho zákonníka.

 

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

 

 • Ako môžete odstúpiť od Zmluvy?

Ako spotrebiteľ môžete bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru ; ak je dodávka rozdelená na niekoľko častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy Vám odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom, prípadne e-mailom a tovar bezodkladne zaslať na našu doručovaciu adresu. Na odstúpenie od zmluvy je možné použiť vzorový formulár.

 

 • Aké sú dôsledky odstúpenia od Zmluvy?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa, ako keby nebola uzavretá.

Ak vám bol spolu s tovarom poskytnutý darček s vaším súhlasom, stráca darovacia zmluva odstúpením ktoroukoľvek zo zmluvných strán účinnosť. Darček nám musíte poslať späť spolu s vráteným tovarom.

 

 • Akým spôsobom nám vrátite tovar?


Tovar ste povinný nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do ktorejkoľvek prevádzky alebo do nášho sídla. Tovar prosím neposielajte v režime na dobierku, nie sme povinní ho prijať, ak bude zaslaný touto cestou.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu, kópiu faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad o kúpe tovaru;
 • písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy (pomocou nášho formulára alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému spracovaniu Vášho odstúpenia od zmluvy v súlade so zákonnými podmienkami.

 

 • Kedy dostanete svoje peniaze späť?

Všetky prijaté peniaze vám vrátime do 14 dní od vášho odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme však, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali späť.

Okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na doručenie tovaru k Vám. Ak ste si však zvolili iný, ako nami ponúkaný najlacnejší spôsob dodania tovaru, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru .

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (pokiaľ nás do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy nepožiadate o iný spôsob a pokiaľ vám tým nevzniknú ďalšie náklady) alebo spôsob, akým požadujete.

Náklady spojené s odoslaním tovaru vráteného na našu adresu znášate Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 

 • Čo ak je vrátený tovar poškodený?

Tovar pri odosielaní zabaľte do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru .

 

 • Kedy nie je možné odstúpiť od Zmluvy?


V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné (okrem iného) odstúpiť od týchto zmlúv :

 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa Vášho priania alebo pre Vašu osobu (vrátane tovaru špeciálne upraveného a naprogramovaného podľa VIN čísla);
 • o dodávke tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak ste poškodili ich originálny obal;
 • o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a boli ste o tomto následku poučení.

 

 • Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • v lehote splatnosti sme od Vás neobdržali kúpnu cenu alebo ste neprevzali tovar;
 • tovar nie je možné z objektívnych príčin dodať za pôvodných obchodných podmienok (najmä z dôvodu, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR a pod.);
 • plnenie sa stane objektívne nemožné alebo nezákonné.

V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených okolností, budeme Vás bezodkladne informovať o našom odstúpení od zmluvy.

Ak ste už kúpnu cenu úplne alebo čiastočne uhradili, vrátime vám prijatú sumu do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite alebo z ktorého vykonal platbu.

 

Reklamačný protokol a formulár na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov

 

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať podľa nášho Reklamačného poriadku pre spotrebiteľov.

 

 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

 

 

 • Aké oprávnenia máme na výkon našej činnosti?

Sme oprávnení na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha žiadnemu inému oprávneniu.

 

 • Ako riešime reklamácie?

Prípadné reklamácie vybavujeme prostredníctvom našej kontaktnej e-mailovej adresy. Obrátiť sa môžete aj na príslušný živnostenský úrad alebo na Českú obchodnú inšpekciu.

 

 • Aké práva máte v prípade vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa so sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR , Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie:

www.coi.cz , www.adr.coi.cz ; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: +420 296 366 360) alebo na Združenie českých spotrebiteľov (adresa: Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhranie: www.konzument.cz , elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz , telefón: +420 495 215 266) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Na podanie sťažnosti na tovar alebo služby, ktoré ste si u nás zakúpili, a na nájdenie subjektu alternatívneho riešenia sporov môžete využiť aj online platformu zriadenú Európskou komisiou na adrese: http://ec. europa.eu/consumers/odr/ .

 

 

 

REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ

 

 

 • Ako sa môžete zaregistrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webovom rozhraní vzniká užívateľský účet. Prístupové údaje k používateľskému účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie používateľského účtu treťou osobou .

Údaje poskytnuté pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, ktorý bol vytvorený s použitím nepravdivých alebo neúplných informácií, môžeme zrušiť bez akejkoľvek kompenzácie . V prípade akýchkoľvek zmien vo Vašich údajoch Vám odporúčame, aby ste ich bezodkladne upravili vo svojom užívateľskom účte.

 

 • Aký je účel používateľského účtu?

Prostredníctvom svojho užívateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať údaje o svojom užívateľskom účte. Akékoľvek doplnkové funkcie používateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

 

 • Kedy môžeme zrušiť váš používateľský účet?

Berte prosím na vedomie, že máme právo zrušiť váš užívateľský účet bez akejkoľvek náhrady, ak dôjde prostredníctvom vášho účtu k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto Obchodných podmienok.

 

 

 

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

 

 • Je obsah webovej stránky chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane Obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, softvér a iné) je chránený našim autorským právom alebo právami iných osôb. Obsah nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať ani používať na žiadny účel bez nášho súhlasu alebo bez súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatne alebo za odplatu sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní.

Názvy a označenia produktov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

 

 • Zodpovednosť a používanie webového rozhrania


Nezodpovedáme za chyby spôsobené zásahmi tretích strán do webového rozhrania alebo jeho použitím v rozpore s jeho účelom. Pri používaní webového rozhrania nesmiete používať žiadne postupy, ktoré by mohli narúšať fungovanie systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného alebo neetického konania, sme oprávnení bez akejkoľvek náhrady obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie. V tomto prípade ste ďalej povinný nám v plnej výške uhradiť škody, ktoré ste svojim konaním podľa tohto odseku preukázateľne spôsobili.

Týmto Vás upozorňujeme na skutočnosť, že kliknutie na určité odkazy vo Webovom rozhraní môže spôsobiť opustenie Webového rozhrania a presmerovanie na webové stránky tretích strán.


 

 Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2022

 


 

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre

Podnikatelia a právnické osoby

 

Na zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu oemvwshop umiestneného na webovom rozhraní sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len „ obchodné podmienky “).

 

www.oemvwshop.com (ďalej len „ webové rozhranie “) medzi našou spoločnosťou:

 

TSE sro, so sídlom Fráňa Mojtů 18, 949 01 Nitra

 

IČO č.: 50326031

 

Daňové identifikačné číslo č.: SK2120286432

 

Zapísaná: u Mestského súdu v Bratislavě pod sp. č. B 111485

 

Adresa doručenia: Fráňa Mojtů 18, 949 01 Nitra

 

Telefónne číslo: +420 601 334 444

 

Kontaktná emailová adresa:

 

info@oemvwshop.com

 

 

 

ako Predávajúci

 

a podnikateľ alebo právnická osoba

 

ako Kupujúci

 

(obaja ďalej spoločne aj ako „ strany “).

 

 
Úvodné ustanovenia

 

 

 

 

 • Obchodné podmienky vymedzujú a objasňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy uvedenej v týchto Podmienkach (ďalej len „ zmluva “) prostredníctvom webového rozhrania.
 • Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluvné strany si môžu dojednať práva a povinnosti odchylne od Obchodných podmienok. Odchylné dojednania Zmluvných strán majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie Obchodných podmienok. Práva a povinnosti zmluvných strán sa vždy riadia znením Obchodných podmienok, s účinnosťou ktorých vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia Reklamačným poriadkom pre podnikateľov a právnické osoby, Zásadami ochrany osobných údajov, ako aj obchodnými podmienkami a pokynmi uvedenými na Webovom rozhraní, najmä pri uzatváraní Zmluvy. Vo veciach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Občiansky zákonník “).
 • Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi a/alebo právnickými osobami. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené so spotrebiteľom, nakoľko tieto zmluvy podliehajú Všeobecným obchodným podmienkam pre spotrebiteľov.
 • Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny, najskôr však prevzatím tovaru kupujúcim.
 • Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s ich obsahom súhlasí.
 • Ak sa vaše sídlo nachádza mimo Českej republiky alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že náš vzťah sa riadi českým právom .

 

  

 

Objednávka a uzavretie Zmluvy

 

 

 

 

 • Webové rozhranie poskytuje zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru poskytovaná na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nie je návrhom predávajúceho na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka . Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby kupujúci odoslal objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby bola objednávka predávajúcim akceptovaná.
 • Kupujúci zadáva objednávku prostredníctvom webového rozhrania, prípadne iným spôsobom uvedeným vo webovom rozhraní alebo spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko alebo názov firmy , identifikačné číslo, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, uvedením svojho platného identifikačného čísla v objednávke.
 • V prípade, že kupujúci zruší objednávku pred jej akceptovaním predávajúcim, má predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s vybavením objednávky kupujúceho.
 • Predávajúci nie je povinný prijatú objednávku akceptovať. Neakceptovaná objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený kontaktovať kupujúceho a overiť si, či je kupujúci podnikateľom a overiť úplnosť, pravosť a vážnosť objednávky. Neoverená objednávka môže byť Predávajúcim odmietnutá.
 • Informácia o prijatí objednávky je odoslaná automaticky a nepredstavuje prijatie objednávky predávajúcim. Zmluva je uzavretá okamihom, keď je kupujúcemu doručená informácia o prijatí objednávky predávajúcim.
 • Kupujúci nie je oprávnený jednostranne zrušiť akceptovanú objednávku a tým aj uzatvorenú Zmluvu. Prijatú objednávku je možné stornovať len na žiadosť kupujúceho a od zmluvy odstúpiť len na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • V prípade stornovania prijatej objednávky a teda odstúpenia od zmluvy na žiadosť kupujúceho a so súhlasom predávajúceho má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50 % z ceny tovaru. Ak už predávajúcemu v súvislosti so zmluvou vznikli nejaké náklady, má predávajúci aj právo na úhradu týchto účelne vynaložených nákladov v plnej výške.

 

  

 

Dodacie podmienky

 

 

 

 

 • Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, dokumenty sú poskytované v českom jazyku.
 • Predávajúci môže na základe dohody zmluvných strán zabezpečiť prepravu tovaru a prípadne poistenie tovaru počas prepravnej doby pre kupujúceho. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na dopravu a poistenie podľa platnej tarify. Za doručenie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému prepravcovi. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené prepravcom.
 • Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O závadách sa vyhotoví protokol o závadách. Ak nebude spísaný protokol o vadách, stráca kupujúci nároky z chybného balenia tovaru.
 • Kupujúci je povinný ihneď pri prevzatí tovaru skontrolovať tovar, najmä skontrolovať počet kusov a ich kompletnosť. V prípade nezrovnalosti je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný zistené vady vhodným spôsobom zdokumentovať a spolu s oznámením vady zaslať predávajúcemu.
 • Neprevzatím tovaru kupujúcim nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať zaplatenie kúpnej ceny v plnej výške. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim vzniká predávajúcemu nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj iných nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli neprevzatím tovaru. tovar. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim má predávajúci ďalej právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady na doručenie a uskladnenie tovaru, ako aj iné náklady, ktoré predávajúcemu vznikli neprevzatím tovaru.

 

  

 

Platobné podmienky

 

 

 

 

 • Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu okrem ďalších spôsobov uvedených na webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:
 • bezhotovostným prevodom pred dodaním tovaru na bankový účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry;
 • Bezhotovostným prevodom po dodaní tovaru na bankový účet predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) pred alebo v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

 

 


Predávajúci je oprávnený neumožniť platbu za tovar po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je vo všeobecnosti vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, faktúra je priložená k tovaru spolu s dodacím listom. 

 • V prípade platby bezhotovostným prevodom je cena splatná do 14 dní od prijatia objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Záväzok kupujúceho zaplatiť cenu tovaru je splnený v prípade platby bezhotovostným prevodom okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 • V prípade nedodržania termínu splatnosti podľa týchto Obchodných podmienok môže byť Kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá predávajúcemu vznikne omeškaním kupujúceho, zostáva nedotknutý.
 • V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci tiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru až do uhradenia všetkých nesplatených dlhov kupujúceho.
 • Platbu za tovar je možné uskutočniť v eurách (€) alebo v amerických dolároch ($).
 • Všetky zásielky doručené mimo Európskej únie musia byť riadne prerokované. K tovaru je vždy potrebné priložiť daňový doklad s popisom tovaru a zaplatenou sumou. Colné poplatky hradí kupujúci. Pre bližšie informácie o clách a ich podmienkach sa kupujúci obráti na príslušný colný úrad v krajine, z ktorej si tovar objednáva.

 

 

 

 • Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronickej podobe. Daňový doklad je súčasne priložený a doručený s tovarom.

 

 
 
Odstúpenie od Zmluvy

 

 

 

 

 • Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. Predávajúci v takom prípade vráti kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu rovnakým spôsobom, akým ju kupujúci zaplatil.
 • Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 7 dní. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá predávajúcemu vznikne omeškaním kupujúceho, zostáva nedotknutý.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého termínu dodania.
 • Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád. Kupujúci ďalej nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (vrátane tovaru špeciálne upraveného a naprogramovaného podľa VIN čísla).
 • Odstúpenie od Zmluvy musí byť vždy uskutočnené elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar, ktorý už kupujúci dostal, a to do 10 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru pred vrátením tovaru predávajúcemu po odstúpení od zmluvy.

 

  

 

Práva z chybného plnenia

 

 

 

 

 • Podmienky pre uplatnenie práv z chybného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia Reklamačným poriadkom pre podnikateľov a právnické osoby predávajúceho.

 

  

 

Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky Predávajúceho

 

 

 

 

 • Kupujúci môže pri dojednávaní zmluvy a jej plnení sprístupniť predávajúcemu informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Pokiaľ ide o tieto informácie, kupujúci sa zaväzuje najmä:
 • zachovať dôvernosť;
 • neprezradiť ho žiadnej inej osobe bez súhlasu predávajúceho;
 • nepoužiť ho na iný účel ako na plnenie zmluvy;
 • nepoužívať ho iným škodlivým spôsobom.

 

 • Kupujúci sa ďalej zaväzuje, že bez súhlasu predávajúceho nebude robiť kópie dokladov, ktoré kupujúcemu predloží predávajúci.

 

 
 
Registrácia na webovom rozhraní

 

 

 

 

 • Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní vzniká užívateľský účet. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o prístupových údajoch k užívateľskému účtu. Predávajúci nezodpovedá za zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

 

 

Údaje uvedené pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Predávajúci môže bez náhrady zrušiť účet, ktorý bol vytvorený s použitím nepravdivých alebo neúplných údajov. V prípade zmeny údajov o kupujúcom predávajúci odporúča kupujúcemu tieto údaje bezodkladne upraviť v užívateľskom účte.

 

 • Prostredníctvom užívateľského účtu môže kupujúci predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Akékoľvek doplnkové funkcie používateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

 

 

 • Predávajúci je oprávnený bez náhrady zrušiť užívateľský účet kupujúceho v prípade, že je jeho účet použitý v rozpore s dobrými mravmi, platnými právnymi predpismi alebo týmito obchodnými podmienkami.

 

  

 

Ochrana autorských práv, zodpovednosť a používanie webového rozhrania

 

 

 

 

 • Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a iné) je chránený autorským právom predávajúceho alebo právami iných osôb. Kupujúci nesmie obsah upravovať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať alebo používať na akýkoľvek účel bez súhlasu predávajúceho alebo držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatne alebo za odplatu sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní.

 

Názvy a označenia produktov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

 

 • Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri používaní webového rozhrania používať žiadne postupy, ktoré by mohli narušiť fungovanie systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa kupujúci pri používaní webového rozhrania dopustí nezákonného alebo neetického konania, je predávajúci oprávnený bez akejkoľvek náhrady obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť prístup kupujúceho do webového rozhrania. V tomto prípade je kupujúci ďalej povinný uhradiť predávajúcemu v plnej výške škody, ktoré kupujúci svojím konaním predávajúcemu podľa tohto odseku preukázateľne spôsobil.

Predávajúci upozorňuje, že kliknutie na niektoré odkazy vo webovom rozhraní môže spôsobiť opustenie webového rozhrania a presmerovanie na webové stránky tretích osôb.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

 

 

 

 • Ak vzťah spojený s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom (s vylúčením aplikácie VZN o zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru).
 • Zmluvné strany sa dohodli na miestnej príslušnosti všeobecného súdu predávajúceho na prejednávanie sporov súvisiacich s právnym vzťahom založeným týmito Obchodnými podmienkami alebo Zmluvou.
 • Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nevymáhateľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Akékoľvek zmeny alebo doplnky Zmluvy alebo Obchodných podmienok musia mať písomnú formu.

 

 
 

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2022


Reklamačný protokol a formulár na odstúpenie od zmluvy