Zásady vrátenia tovaru pre fyzické osoby

Postup vracenie pre spotrebiteľov

Aktuálny postup vracenie (ďalej len "Postup vrácenie") upravuje spôsob a podmienky uplatňovania chýb výrobku zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu www.oemvwshop.com od našej spoločnosti:

TSE s.r.o., so sídlom na adrese Fraňa Mojtu 281/18, Nitra 949 01, Slovensko
IČO: 50326031
DIČ: SK2120286432
Zaregistrované: na Okresnom súde v Bratislave pod súpisným číslom B 111485
Dodací adresa: Fraňa Mojtu 281/18, Nitra 949 01, Slovensko
Telefonické číslo: +421 910 223 333
Kontaktný e-mail: info@oemvwshop.com

1. Za aké chyby výrobku sme zodpovední?


1.1. Ako predajca sme zodpovední za to, aby vám objednané tovary boli doručené a boli bez chýb pri ich prevzatí. To znamená, že tovary spĺňajú nasledujúce podmienky pri ich prevzatí:

  • majú vlastnosti dohodnuté medzi nami, ktoré popisujeme, alebo ktoré by ste mohli očakávať vzhľadom na povahu tovaru;
  • sú v správnom množstve, miere alebo hmotnosti;
  • spĺňajú požiadavky platných právnych predpisov;
  • sú vhodné na účel, ktorý uvádzame, alebo na účel, na ktorý sa bežne používajú zakúpené tovary;
  • spĺňajú kvalitu dohodnutú medzi nami alebo, ak je to vhodné, kvalitu požadovanú platnými a účinnými právnymi predpismi pre daný druh tovaru; a
  • sú bez právnych chýb, t.j. tovary sú bez práv tretích strán a sú doplnené o dokumenty a papiere potrebné na správne použitie tovaru.


Zároveň sme zodpovední za to, aby sa tieto chyby nevyskytli počas doby záruky.

Neposkytujeme žiadnu záruku kvality nad rámec zákonnej doby záruky pre spotrebiteľov.

1.2. Rozdiely v farbách medzi realitou a na elektronických zobrazovacích zariadeniach nemožno považovať za chybu tovaru. Ak tovary nesúhlasia s vašou predstavou, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru podľa článku 6 Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľov.

1.3. Ak máte bydlisko alebo sídlo mimo Českej republiky alebo ak naša právna vzťah obsahuje nejaký iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že naším vzťahom bude vládnuť právo Českej republiky. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok vášho bydliska poskytuje vyšší stupeň ochrany spotrebiteľa ako právo Českej republiky, potom máte nárok na tento vyšší stupeň ochrany.

2. Aká je doba záruky?


2.1. Pre spotrebiteľský tovar je doba záruky dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ na Webovej rozhraní nie je uvedená dlhšia doba záruky, v dokumentoch k tovaru alebo v reklame.

2.2. Ak tovar nesie minimálny dátum trvania alebo v prípade skaziuteľného tovaru dobu, počas ktorej môže byť tovar používaný (uplynutie doby používania), doba záruky trvá do takého dátumu.

2.3. V prípade, že vám tovar vymeníme alebo opravíme, nový tovar alebo vymenené diely a náhradné diely nie sú predmetom novej doby záruky. Avšak v takom prípade je doba záruky predĺžená o dobu, počas ktorej ste nemohli využívať tovar pre chybu, t.j. predovšetkým doba, počas ktorej je tovar v oprave.

3. Aké práva z vady plnenia máte?


3.1. Vaše práva vyplývajúce z vady plnenia budú upravené Občianskym zákonníkom, konkrétne jeho paragrafmi 2099 až 2117 a tiež paragrafmi 2165 až 2174.

3.2. V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami máte najmä nasledujúce práva:


a) Dodatočné dodanie chýbajúceho
Ak vám doručíme menej ako dohodnuté množstvo alebo ak vám doručíme neúplný tovar, máte nárok na dodatočné dodanie chýbajúceho.

b) Zľava z kúpnej ceny
Ak bol tovar v chybe v čase prevzatia alebo ak chyba vznikne počas doby záruky, môžete vždy uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny.

c) Výmena tovaru alebo výmena chybného dielu tovaru
Môžete vždy uplatniť výmenu tovaru alebo chybného dielu tovaru, pokiaľ to nie je neprimerané s ohľadom na povahu chyby (t.j. najmä ak okamžitá oprava nie je možná) a pokiaľ ide len o malé porušenie zmluvy.

Nemáte právo na výmenu tovaru, ak je chybná len časť (komponent) tovaru. Ak dospel k záveru, že len časť tovaru je chybná počas sťažnostného konania, vymeníme túto dotknutú časť.

Nemôžete žiadať o výmenu tovaru, ktorý je použitý alebo predaný za nižšiu cenu. Môžete však uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny.


d) Oprava predmetu
Ak je tovar opraviteľný, máte právo na bezplatnú opravu chyby. Ak sa počas sťažnostného konania ukáže, že nevieme tovar opraviť, okamžite vás o tom informujeme a vy si môžete vybrať iný spôsob riešenia sťažnosti, ako je tu uvedené.

e) Vrátenie zaplatenej sumy (odstúpenie od zmluvy)


Môžete požadovať vrátenie zaplatenej sumy len vtedy, ak:

   • naša dodávka vadného alebo neúplného tovaru predstavuje vážne porušenie zmluvy; alebo
   • nie sme schopní odstrániť chybu, pre ktorú nemôžete tovar správne používať, alebo nie sme schopní nahradiť vadný tovar (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo
   • nemôžete tovar správne používať z dôvodu opätovného výskytu chyby po oprave (opätovný výskyt rovnakej chyby po aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
   • tovar má viacero chýb (súčasné výskyt najmenej troch opraviteľných chýb, z ktorých každá bráni správnemu používaniu tovaru); alebo
   • nepodaríme sa dodržať lehotu na vybavenie sťažnosti / nepodaríme sa dohodnúť na odstránení do 30 dní od dátumu uplatnenia sťažnosti.

3.3. Ako podmienku pre výmenu tovaru alebo vrátenie zaplatenej sumy (odstúpenie od zmluvy), musíte tovar vrátiť v stave, v akom ste ho prijali. Výnimkou sú prípady, keď:


a) došlo k zmene stavu v dôsledku vizuálnej kontroly za účelom zistenia chyby v tovare;

b) ste tovar používali ešte predtým, ako bola chyba zistená;

c) svojim konaním alebo opomenutím ste neznefunkčnili možnosť vrátiť tovar v nezmenenom stave; alebo

d) ste tovar predtým, ako bola chyba zistená, predali, spotrebovali alebo zmenili v priebehu normálneho používania; ak sa to stalo len čiastočne, vráťte nám to, čo môžete stále vrátiť, a odškodnite nás do tej miery, do akej ste mali úžitok z používania tovaru.

4. Kedy nie je možné uplatniť práva z vady plnenia?

4.1. Nemáte nárok na práva z vady plnenia, ak:

  • boli ste si vedomý(á) vady pred prevzatím príslušného predmetu;
  • spôsobili ste vadu sami(a) (napríklad neodborným montážom); alebo
  • uplynula záručná doba.

4.2. Nároky na záruku a zodpovednosť za vady sa nevzťahujú na:

  • obvyklý opotrebenie tovaru v dôsledku jeho bežného používania (zníženie kapacity batérií a akumulátorov sa považuje tiež za opotrebenie spôsobené používaním);
  • vady užívaného predmetu zodpovedajúce úrovni opotrebenia alebo opotrebenia, ktoré mal tovar v čase, keď ste ho prevzali;
  • predmety predávané za nižšiu cenu - len v súvislosti s vadou, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena; alebo
  • predmety, ktoré majú svojou povahou jasné obmedzenú životnosť (predovšetkým tovary, ktoré svojou povahou nemôžu trvať celú dobu trvania záruky).

5. Ako postupovať pri reklamácii?


5.1. Podajte reklamáciu u nás bez zbytočného odkladu po zistení vady.

5.2. Reklamácie prijímame na našej adrese sídla alebo v našom prevádzkovom závode. Odporúčame vám použiť náš prevádzkový závod, aby sa vaša reklamácia mohla čo najrýchlejšie spracovať.
Ak máte záujem o opravu predmetu a certifikát o existujúcich právach z vady plnenia (záručný list) uvádza osobu určenú na vykonanie opravy (zvyčajne autorizované servisné stredisko), ste povinný(á) predložiť svoju reklamáciu tejto osobe. Ste povinný(á) tak urobiť len v prípade, ak je táto osoba umiestnená na rovnakom mieste ako my alebo na mieste bližšie k vám.

5.3. Odporúčaný postup pri reklamácii:

  • pre rýchlejšie spracovanie nám môžete reklamáciu oznámiť vopred e-mailom;
  • zároveň je vhodné nám oznámiť práva z vady plnenia, ktoré ste si vybrali, teda či máte záujem o doplnenie chýbajúceho, zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo ich vadných častí, opravu predmetu, vrátenie peňazí alebo iné práva podľa tohto Reklamačného poriadku a Občianskeho zákonníka;
  • doručte nám reklamovaný tovar spolu s uplatnením reklamácie alebo neskôr (inak než v hotovosti pri dodávke, ktorú neakceptujeme) na adresu sídla alebo prevádzkového závodu (alebo na adresu osoby určenej na opravu) a pri odosielaní tovaru odporúčame, aby bol balený v vhodnom obale na zabránenie poškodenia alebo zničenia tovaru;
  • pre uľahčenie postupu je vhodné pripojiť doklad o kúpe tovaru alebo daňový doklad - faktúru, ak bola vydaná, alebo iný doklad potvrdzujúci nákup tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na riešenie reklamácie.


Nesplnenie akéhokoľvek z uvedených krokov alebo nedodanie akýchkoľvek uvedených dokumentov nebráni pozitívnemu vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.


5.4. Okamihom podania reklamácie je okamih, keď nám bolo oznámené vyskytnutie sa vady.

5.5. O výsledku reklamácie rozhodneme okamžite, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Tento termín nezahŕňa čas primeraný druhu výrobku, ktorý je potrebný na profesionálne posúdenie vady. Reklamácie vrátane akýchkoľvek oprávnených chýb budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dátumu reklamácie, pokiaľ nie je dohodnutá dlhšia lehota.


5.6. Ak si zvolíte právo, ktoré vám z objektívnych dôvodov nemôže byť poskytnuté (predovšetkým v prípade neodstrániteľnej vady alebo v prípade nemožnosti výmeny tovaru), budeme vás okamžite kontaktovať. V takom prípade si môžete vybrať iné právo v súlade s týmto Reklamačným poriadkom.

5.7. Pri uplatnení reklamácie vám vystavíme písomné potvrdenie s uvedením termínu, kedy ste uplatnili právo, obsah reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o oprave a dĺžke procesu opravy, alebo písomné vyjadrenie dôvodov zamietnutia reklamácie po vybavení.

5.8. V súlade s Občianskym zákonníkom máte nárok na náhradu nákladov rozumne vynaložených pri uplatnení práv na vadu tovaru. Upozorňujeme, že nárok na náhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej musí byť vada uplatnená.


Tento Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov je platný a účinný od 01. 08. 2023